به تصویر زیر 5دقیقه خیره بشید سپس  بلافاصله به یه سطح صاف سفید مثل دیوار نگاه کنید

تصویر یه دختر ظاهر میشه

http://img4up.com/up2/81765836403243901006.jpg