دختری كه با انجام 249عمل زیبایی از خودش عروسك ساخت اسمشValeria Lukyanova

و اهل روسیه میباشد البته اصلا قشنگ نیست