این هنرمند ایرانی خیلی تابلو بازدید کنندگان را دست انداخته !!!

مردم اونجا اگه می دونستند چی نوشته اینقدر با لذت بهش نگاه نمیکردن !

( گاو ما شیر نمی دهد - اما ماشالا به شاشش )
 
شیطنت یک ایرانی در نمایشگاه هنری !! + عکس www.taknaz.ir