تصاویر زیبا از ابتکار شهرداری مشهد برای زیبایی معابر