[تصویر: jfiy9p56k9zxclqszu15.jpg]

به گزارش سایت گارنا:چندی پیش موجودی (عکس بالا) در سواحل آمریکاپیدا کردند که دانشمندان را بسیار متعجب کرده.و آن ها هنوز پی تحقیقاتی بروی این جانور عجیب و غریب اند.اگر کمی به این جانور دقت کنید میبینیدکه این جانور شباهت زیادی به سر ستون تخت جمشید دارد.احتمال میرود در آن زمان در خلیج همیشه فارس این موجود زندگی میکرده که پس ازمرور زمان نسلش منقرض شده.

از دندان های این موجود عجیب و غریب معلوم است که او هم میتواند یکیاز سلطان های بزرگ دریا باشد ولی اندازه ی او بسیار کوچک تر از نهنگ ویا کوسه است.البته شاید به حد نهایی رشد نرسیده باشد و عکس مربوطبه نوزاد حیوان باشد و این فرضیه را میسازد که در حد نهایی رشد شایدخیلی بزرگتر از نهنگ باشد!!!!! این موجود به احتمال 99% در آب های خلیج فارس هم زندگی میکرده وحتما هم حیوانی درنده و قوی بوده.زیرا هخامنشیان در سنگ تراشی هایخود همیشه نماد قدرت را کشیده اند مثل:شیر،حیوان خیالی ای که از هرموجود قوی ای برداشت کرده اند ،حال هم این موجود البته در نظر داشتهباشید تمامی نظرات فرضی می باشد ، ظاهرا موجو نوزاد می باشد و یااینکه زندگی در آب او را اینگونه نشان می دهد.ضمنا در آرم شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) هم دیده میشود.