به + خیره بشین |نقطه سبز ظاهر میشه
چند دقیقه به+ خیره شوید|نقطهای صورتی کم کم ناپدید میشوند